Man met zonnepanelen op het dak

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ing Mitchell van der Meij Leveren en installeren van zonnepanelen en alle
bijbehorende artikelen. Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds
van toepassing als u gebruik maakt van de diensten van ing Mitchell van der Meij .
Laatst gewijzigd op: 6 maart 2023

Artikel 1. Definities
1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. ing Mitchell van der Meij , gevestigd aan Loosterwegnoord, 2 J en ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57403031, ook te vinden op
https://www.mitchellvandermeij.nl/.
3. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.
4. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst.
5. Producten: alle producten zoals beschreven in de Overeenkomst.
6. Intellectuele Eigendomsrechten: rechten (van intellectuele eigendom)
waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten (waaronder
uiteraard het auteursrecht dat rust op software), databankrechten,
domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige
rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
7. Offerte: een schriftelijk aanbod van ing Mitchell van der Meij .
8. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend
in uitoefening van beroep of bedrijf die met ing Mitchell van der Meij een
Overeenkomst heeft gesloten.
9. Oplevering: vindt plaats na goedkeuring van Opdrachtgever, na
ingebruikneming door Opdrachtgever of door in kennisstelling van
Opdrachtgever, waarna een reactie daarop van Opdrachtgever is uitgebleven
binnen 7 dagen na in kennisstelling.
10. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan ing
Mitchell van der Meij zijn Producten en Diensten aan Opdrachtgever levert, en
waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
11. Partij(en): ing Mitchell van der Meij en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.
12. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een
Partij en informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie
vertrouwelijk is, of die, naar de aard van de informatie of onder de
omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als vertrouwelijk
dient te worden behandeld.

13. Werknemer: De persoon die in dienst is van een van de Partijen, dan wel die op
opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor de betreffende Partij.
14. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of
bedrijf.

15. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

16. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

17. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

18. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere
(rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of
de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en ing
Mitchell van der Meij , indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere
Overeenkomsten met ing Mitchell van der Meij heeft aanvaard.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of
niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de
Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.
4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke
product-, actie- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die
voorwaarden ook van toepassing, maar kan Consument in geval van
tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die
voor hem het meest gunstig is.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van ing Mitchell van der Meij zijn
vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de
Opdrachtgever van de Offerte van ing Mitchell van der Meij en het voldoen aan
de daarbij door ing Mitchell van der Meij gestelde voorwaarden. Indien
Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt ing
Mitchell van der Meij onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is
bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de
Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan
zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

4.Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst bevestiging getekende offerte.

5. Bij het annuleren van de aankoop na de bedenktijd worden 25% van het offerte bedrag in rekening gebracht dit dient wel meer dan een maand voor de plaatsingsdatum te zijn, als de annulering plaast vind binnen 1 maand voor de plaatsingsdatum wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
1. ing Mitchell van der Meij zal na de totstandkoming van de Overeenkomst met
de uitvoering beginnen, op de datum of het moment zoals overeengekomen in
de Overeenkomst. Indien geen datum van nakoming is overeengekomen, start
ing Mitchell van der Meij direct met de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Indien niet binnen de overeengekomen termijn kan worden geleverd, stelt ing
Mitchell van der Meij Opdrachtgever daarvan in kennis. Zakelijke klant wordt geacht akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum. Consument krijgt de
mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
3. Opdrachtgever erkent dat zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het
door ing Mitchell van der Meij te leveren Producten of Diensten ten behoeve
van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs
nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht
mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle
gegevens, waarvan ing Mitchell van der Meij aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan ing Mitchell van
der Meij worden verstrekt.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist,
heeft ing Mitchell van der Meij het recht derden in te schakelen bij de
uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de
Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd.
6. ing Mitchell van der Meij is niet gehouden om werkzaamheden door
Opdrachtgever aangewezen derden te laten verrichten. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor goederen ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst die door of namens Opdrachtgever zijn voorgeschreven, of door
een door Opdrachtgever aangewezen leverancier worden of zouden worden
geleverd, alsmede voor de niet of niet tijdige levering daarvan.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst
1. De duur van de Overeenkomst wordt vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er
geen duur is opgenomen dan geldt dat de Overeenkomst wordt aangegaan
voor de duur die noodzakelijk is ten behoeve van het leveren van de Producten
of Diensten.
2. Consument kan de Overeenkomst te allen tijde opzeggen met een
opzegtermijn van een maand. Indien er sprake is van een looptijd van maximaal
een jaar bestaat deze mogelijkheid pas na het einde van de looptijd van de
Overeenkomst.
3. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst tussentijds niet opzeggen.
4. In geval van opzegging zal Opdrachtgever het volledige bedrag moeten betalen,
verminderd met de besparingen die voor ing Mitchell van der Meij uit de
opzegging voortvloeien. ing Mitchell van der Meij zal het reeds voltooide werk
dan Opleveren. Indien de prijs afhankelijk is gesteld van de werkelijk door ing
Mitchell van der Meij te maken kosten, wordt de door de Opdrachtgever
verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de
verrichte arbeid en de winst die ing Mitchell van der Meij over het gehele werk
zou hebben gemaakt. De bedragen blijven na beëindiging van de
Overeenkomst verschuldigd en zijn vanaf de dag van opzegging direct
opeisbaar.
5. ing Mitchell van der Meij mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:
o Opdrachtgever failliet is verklaard;
o Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
o de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
6. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de
Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst
onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens
rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling
1. Opdrachtgever betaalt ing Mitchell van der Meij het bedrag zoals vermeld in de
Overeenkomst. Alle door ing Mitchell van der Meij genoemde prijzen zijn in
euro’s.
2. Alle door ing Mitchell van der Meij genoemde prijzen zijn inclusief
omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd, tenzij anders vermeld.
3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 2 dagen.
4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en
deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft ing Mitchell van der Meij het
recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand
is gekomen. Consument heeft na deze aanpassing het recht om de
Overeenkomst op te zeggen.
5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet,
wordt hij door ing Mitchell van der Meij gewezen op de te late betaling. Na
kennisgeving van de niet-tijdige betaling gunt ing Mitchell van der Meij
Opdrachtgever een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen.
6. Bij een niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag
en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige
vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, met
inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en
incassobureaus.
7. ing Mitchell van der Meij kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen
of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van
alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van
de Overeenkomst. Indien ing Mitchell van der Meij op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Indien en voor zover de Overeenkomst voorziet in enige overdracht van eigendom dan
wel de overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten van ing Mitchell van der Meij
aan Opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van ing Mitchell van der
Meij zolang ing Mitchell van der Meij geen volledige betaling van het gehele terzake
overeengekomen bedrag heeft ontvangen.

Artikel 8. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle (technische) informatie, beslissingen en
gegevens die volgens hem nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst,
tijdig aan ing Mitchell van der Meij worden verstrekt. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Hieronder wordt
mede begrepen, maar is niet beperkt tot, het voldoen aan
vergunningsaanvragen en andere wettelijke vereisten.
2. Indien nodig voor de uitvoering van de overeenkomst zorgt Opdrachtgever
tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het
gebouw en/of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
Opdrachtgever zorgt daarbij dat ing Mitchell van der Meij kosteloos gebruik kan
maken van een geschikte bergruimte, eventueel benodigde
(nuts)voorzieningen, zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of
rioleringsaansluiting.
3. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde
werkomstandigheden en is verplicht ing Mitchell van der Meij en diens
Werknemers tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.
4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering
van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.
5. Opdrachtgever staat ing Mitchell van der Meij toe om op het werkterrein of op
schuttingen, afrasteringen af andersoortige afsluiting van locaties of gebouwen
waar door ing Mitchell van der Meij Werk wordt verricht, aanduidingen van de
naam van ing Mitchell van der Meij en de naam van het bedrijf of reclame aan
te brengen.

6. Hoe voorzichtig onze installateurs ook werken, (oude) dakpannen kunnen tijdens de werkzaamheden altijd stuk gaan. Wij verzoeken u zelf zorg te dragen voor reserve dakpannen. Indien er een dakpan tijdens de installatie kapot gaat kan deze direct vervangen worden door onze installateurs. Wanneer er geen reserve dakpannen beschikbaar zijn, zal de vervanging van de kapotte dakpannen door u zelf moeten worden geregeld.

Artikel 9. Meerwerk
1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, hetzij op verzoek van
Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden
dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk
beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Op het meerwerk
zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Indien er meerwerk is verricht op verzoek of met toestemming van
Opdrachtgever dan wordt het meerwerk vergoed door Opdrachtgever. ing
Mitchell van der Meij mag weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel in
onderhandeling treden.
3. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk vertraging kan opleveren bij de
Oplevering van Producten en Diensten, ook indien er een tijdstip van
Oplevering is overeengekomen. Opdrachtgever heeft voor die vertraging geen
recht op schadevergoeding.
4. Indien zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar)
meerwerk voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor opzegging of
ontbinding van de Overeenkomst voor Opdrachtgever.
5. Kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan ing Mitchell van
der Meij zullen worden verrekend als zijnde meerwerk. ing Mitchell van der
Meij stelt Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis. Consument
heeft in dat geval de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 10. Levering en levertijd
1. Door ing Mitchell van der Meij genoemde leveringstermijnen zijn indicatief en
gelden niet als fatale termijn, tenzij Partijen dit schriftelijk zijn
overeengekomen.
2. ing Mitchell van der Meij behoudt zich het recht voor om, indien mogelijk, de
benodigde goederen en apparatuur te laten afleveren bij Opdrachtgever. De
gereedstaande apparatuur en goederen kunnen voor rekening en risico van de
Opdrachtgever worden opgeslagen.
3. ing Mitchell van der Meij blijft eigenaar van alle Producten totdat
Opdrachtgever heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ing
Mitchell van der Meij , daaronder ook verstaan de verschuldigde bedragen
wegens een tekortkoming.

Artikel 11. Garantie
1. ing Mitchell van der Meij staat ervoor in dat geleverde Diensten en (daaruit
voortkomende) Producten of resultaten voldoen aan de Overeenkomst, de in
het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid
en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Opdrachtgever kan aanspraak maken op deze garantie, als het gebrek binnen 3
maanden na Oplevering wordt opgemerkt en direct na ontdekking van het
gebrek de klacht is gemeld en de klacht door ing Mitchell van der Meij gegrond
wordt geacht. ing Mitchell van der Meij zal zorgen voor een passende oplossing
in de vorm van herstel of vergoeding van maximaal het door Opdrachtgever
betaalde bedrag voor het betreffend onderdeel van de Overeenkomst.
3. Een door ing Mitchell van der Meij , fabrikant of importeur verstrekte garantie
doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Opdrachtgever op
grond van de Overeenkomst heeft.
4. De garantie komt te vervallen indien blijkt dat Opdrachtgever niet de adviezen
van ing Mitchell van der Meij heeft opgevolgd, of de gebruiksaanwijzing niet
heeft nageleefd.
5.De garantie zoals deze wordt verleend door de producent wordt uitgevoerd door ing. Mitchell van der Meij. Gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode worden de werkzaamheden kosteloos uitgevoerd. Ná deze periode van 2 jaar worden er € 75,- kosten berekend voor de werkzaamheden. Deze kosten gelden enkel voor de werkzaamheden, er worden geen kosten in rekening gebracht voor de apparatuur welke onder de garantie valt.
6. Voor lekkage en daaraan gerelateerde zaken geldt dat deze binnen 3 maanden ná installatie gemeld
dienen te worden om in behandeling te worden genomen. Wordt de melding ná 3 maanden gedaan, dan zal
voor de controle van de lekkage de gewerkte uren en reparatiekosten in rekening worden gebracht als blijkt dat de lekkage niet is veroorzaakt door werkzaamheden gedaan door werknemers van ing. Mitchell van der Meij BV

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten
1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen,
tekeningen, (technische) omschrijvingen en adviezen welke ing Mitchell van der
Meij verstrekt aan Opdrachtgever, berusten bij ing Mitchell van der Meij .
2. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op
de Intellectuele Eigendomsrechten van ing Mitchell van der Meij en/of haar
licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder
toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen
van het in het vorige lid bedoelde. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat enig
ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de
toepasselijke wetgeving.

Artikel 13. Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de
Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze
informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van
Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze
verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen
ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de
verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke
karakter van de informatie.
1. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een
onmiddellijk opeisbare boete van € 0,00, onverminderd het recht op eventuele
schadevergoeding.

Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klant.
2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden behoudens
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid van ing Mitchell van der Meij.
3. ing Mitchell van der Meij zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig en
veilig mogelijk uit te voeren. ing Mitchell van der Meij kan geen invloed
uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van het geleverde. Opdrachtgever is
dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de
Overeenkomst.
4. Oplevering van de Overeenkomst ontslaat ing Mitchell van der Meij van alle
aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de
Oplevering al had ontdekt, of redelijkerwijs had moeten ontdekken, voor zover
de garantiebepaling niet opgaat.
5. De totale aansprakelijkheid van ing Mitchell van der Meij voor directe schade
geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in
de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig
handelen van ing Mitchell van der Meij , diens werknemers of door hem
ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van
samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in
de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van €
5.000,00.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ing Mitchell van der
Meij aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.
7. Aansprakelijkheid van ing Mitchell van der Meij jegens Opdrachtgever voor
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst,
vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens
overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade
als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of
materialen door Opdrachtgever en schade wegens door ing Mitchell van der
Meij gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk
onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds
dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval
binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ing Mitchell
van der Meij meldt.
9. De aansprakelijkheid van ing Mitchell van der Meij met betrekking tot
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat
slechts indien Opdrachtgever ing Mitchell van der Meij onverwijld en deugdelijk
schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering
van de tekortkoming, en ing Mitchell van der Meij ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat ing Mitchell van der Meij in staat is adequaat
te reageren.
10. Opdrachtgever vrijwaart ing Mitchell van der Meij voor alle aanspraken van
derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van
schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de
Dienst.
11. ing Mitchell van der Meij kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de
Overeenkomst worden gehouden indien ing Mitchell van der Meij in de
nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. ing Mitchell van der Meij
is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.
12. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van
publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of
programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik
heeft voorgeschreven, onbeschikbaarheid van Werknemers,
overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen,
terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
13. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het
recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond
van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen
blijven.

14. De aansprakelijkheid van gemiste stroom bij uitgebreide monitoring is beperkt tot 5x de jaarlijkse kosten van het uitgebreide monitorings account.

Artikel 16. Burenkorting
De burenkorting is 5% van het totale offertebedrag. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing :

  • De installaties kunnen beiden op dezelfde dag worden uitgevoerd
  • De beide zonnepaneelinstallaties hebben elk minimaal 6 zonnepanelen
  • De reistijd tussen de “buren” is maximaal 10 minuten per auto enkele reis(op basis van de postcode)

Wordt aan één of meerdere voorwaarden niet voldaan, dan kan ing. Mitchell van der Meij BV de burenkorting niet toekennen. Wordt één van de installaties geannuleerd, dan komt de burenkorting te vervallen.

Artikel 17. Plaatsing materialen

Plaats van de te installeren zonnepanelen
Vooraf aan de installatie wordt er, mits mogelijk, door ons ter plaatse ingemeten waar de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dit wordt gedaan op basis van de formaten van de dan beschikbare zonnepanelen. Mits mogelijk wordt hiervan ook een schets gemaakt welke de monteurs kunnen gebruiken bij de installatie. Tijdens de installatie kan altijd afgeweken worden van een eventueel gemaakte schets. De gemaakte schets is dan ook geen onderdeel van de overeenkomst.

Plaats van de te monteren omvormer
Vooraf aan de installatie wordt er, mits mogelijk,  door ons een schouwing gedaan ter plaatse. Tijdens deze schouwing wordt, onder andere, besproken waar de omvormer wordt gemonteerd. Tijdens de installatie kan er worden afgeweken van de plek waar de omvormer wordt gemonteerd.

Plaats van de bekabeling
Vooraf aan de installatie wordt er, mits mogelijk,  door ons een schouwing gedaan ter plaatse. Tijdens deze schouwing wordt, onder andere, besproken wat de route wordt van de kabels. Tijdens de installatie kan er worden afgeweken van deze route.

 

Artikel 18. Wijziging Algemene Voorwaarden
1. ing Mitchell van der Meij behoudt zich het recht voor deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30
dagen na bekendmaking van de wijziging.
2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via https://www.mitchellvandermeij.nl/,
per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan ing Mitchell van
der Meij kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever.
Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde
worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
1. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit
binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan ing Mitchell van der
Meij . ing Mitchell van der Meij kan dan de wijziging heroverwegen. Indien ing
Mitchell van der Meij de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum
waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst
beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 19. Monitoring

1. De software van het monitoringssysteem via de omvormer wordt gefaciliteerd door de fabrikant van de omvormer. ing Mitchell van der Meij is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen in deze software welke geleverd wordt door de fabrikant van de omvormer. Noch is het niet functioneren van deze software een reden om een betaling uit te stellen. Dit aangezien de software wordt beheerd door een externe partij waar ing Mitchell van der Meij geen invloed op uit kan oefenen.

2. Ná installatie van de zonnepanelen en omvormer zal er, mits daar de mogelijkheid toe is is, een verbinding worden gemaakt met het WiFi netwerk en de omvormer t.b.v. de software van het monitoringsysteem. Er dient een geschikte WiFi verbinding te zijn welke wordt verschaft door de aankopende partij, is deze niet aanwezig dan kan er geen verbinding tot stand worden gebracht en ook kan dan het monitoringsysteem niet worden aangesloten.  De koppeling tussen het WiFi netwerk en de omvormer wordt éénmalig door ing Mitchell van der Meij gemaakt. Als er een nieuwe koppeling gemaakt dient te worden, dan zijn daar kosten aan verbonden. Het niet kunnen koppelen van het WiFi netwerk met de omvormer is geen reden tot uitstel van betaling van de factuur.

3. Er wordt door ing Mitchell van der Meij een account aangemaakt t.b.v. de monitoring. Voorwaarde is dat er een koppeling is tussen het WiFi netwerk en de omvormer. Is dit niet mogelijk, dan zal er geen account aangemaakt kunnen worden t.b.v. de monitoring.

 

Artikel 20. Slotbepalingen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven,
zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in
het arrondissement waar ing Mitchell van der Meij gevestigd is.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie
per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit
van de e-mail voldoende vaststaat.
4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt
te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene
Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
5. ing Mitchell van der Meij is gerechtigd om zijn rechten en plichten die
voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die ing
Mitchell van der Meij of de bedrijfsactiviteiten van ing Mitchell van der Meij
overneemt.

Naam: ing Mitchell van der Meij
Adres: Loosterwegnoord, 2 J
E-mailadres: info@mitchellvandermeij.nl
Telnr.: 0252751814